Χρήσιμες Συμβουλές από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

 • O δανεισμός αποτελεί διευκόλυνση και δεν αυξάνει τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Φροντίστε οι δανειακές σας υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν τις οικονομικές σας δυνατότητες.
 • Αποπληρώνετε με συνέπεια τις υποχρεώσεις σας.
 • Υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων δεν οδηγούν σε οικονομικές επιβαρύνσεις.
 • Ενημερωθείτε και εκτιμήστε σωστά προτού εγγυηθείτε.
 • Σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής, επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Τράπεζά σας κατά προτίμηση γραπτώς.
 • Διευθετήστε προσωπικά τις τυχόν εκκρεμότητες σας με την Τειρεσίας ΑΕ εύκολα και χωρίς επιβαρύνσεις.
 • Ενημερώστε την Τειρεσίας ΑΕ για την εξόφληση των υποχρεώσεων σας και/ή τις τυχόν δικαστικές ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί και συμβάλλετε έτσι στην ακρίβεια του αρχείου της Τειρεσίας ΑΕ.
 • Κρατήστε τα σώματα των επιταγών ή/ και συναλλαγματικών που εξοφλήσατε.
 • Η ακρίβεια και πληρότητα του αρχείου σας προστατεύει από τον υπερδανεισμό και συμβάλλει στη μείωση του κόστους δανεισμού.
 • Δηλώστε άμεσα την απώλεια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας στην Τειρεσίας ΑΕ, για να αποτρέψετε την παράνομη χρήση τους στο τραπεζικό σύστημα.

Πηγή: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Designed and developed by: Infowonders