e-tipos: Ενιαίο πλαίσιο κανόνων και αρχών για τα «κόκκινα» δάνεια από την ΤτΕ

Σε διαβούλευση που έχει ξεκινήσει ήδη με τα πιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Γ. Προβόπουλος, διοικητής της κεντρικής τράπεζας, και οι επιτελείς του θα επιδιώξουν να θέσουν όρους και προϋποθέσεις στις αναχρηματοδοτήσεις δανείων και ρυθμίσεις οφειλών. Στόχος της ΤτΕ είναι να ελέγξει μακροπρόθεσμα τις επισφάλειες, καθώς διαβλέπει ότι οι τράπεζες με τη ρύθμιση οφειλών ουσιαστικά μεταθέτουν τα «κόκκινα» δάνεια για το μέλλον. Οι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θεωρούν ότι το 2010 θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από πλευράς επισφαλειών, καθώς εκτιμούν ότι από τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου, θα φανούν τα πραγματικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία.

Πέρυσι, σύμφωνα με την ΤτΕ, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 5% της συνολικής πιστωτικής επέκτασης, ενώ το 8,2% των καταναλωτικών δανείων, περιλαμβανομένων και των χρεών από πιστωτικές, δεν αποπληρώθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο ΕΤ, η κεντρική τράπεζα έχει ήδη αποστείλει το κείμενο διαβούλευσης στις εμπορικές τράπεζες πάνω στο οποίο θα καθοριστούν οι αναδιαρθρώσεις δανειακών συμβάσεων.

Μάλιστα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει εφεξής να δημοσιεύουν το ποσό των δανείων που έχουν υποστεί ρύθμιση ανά χαρτοφυλάκιο, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές της ΤτΕ.

Προκειμένου να γίνει σαφής ο διαχωρισμός της ρύθμισης οφειλών λόγω της δυσμενούς αλλαγής στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και της αναδιάρθρωσης των δανείων όταν δεν υπάρχει διαφαινόμενη αδυναμία των πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η ΤτΕ επιθυμεί να θέσει ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.

Ως ρύθμιση οφειλών λόγω αδυναμίας αποπληρωμής θεωρούνται από την κεντρική τράπεζα μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αλλαγές, εφόσον η οικονομική κατάσταση του πελάτη έχει χειροτερεύσει:

1. Μείωση του επιτοκίου, ιδίως εφόσον αυτή δεν λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμβατικής επαναδιαπραγμάτευσης (π.χ. ανανέωση ορίων).

2. Επέκταση της διάρκειας του δανείου άνω του 20% της αρχικής του διάρκειας, ακόμη και αν συνοδεύεται από αύξηση επιτοκίων, εφόσον το νέο επιτόκιο παραμένει χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς για δάνεια παρόμοιου κινδύνου και διάρκειας.

3. Μείωση της αξίας των δεδουλευμένων τόκων (παραγραφή οφειλόμενων τόκων) ή του κεφαλαίου.

4. Εγκριση μεγάλης περιόδου χάριτος (άνω του ενός έτους) χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση του δανείου.

5. Επαναλαμβανόμενες αυξήσεις ορίων χορηγήσεων (για τους αλληλόχρεους λογαριασμούς) που δεν δικαιολογούνται από τη βελτίωση ή/και την αύξηση των οικονομικών μεγεθών του πιστούχου.

6. Αναχρηματοδότηση παλαιών οφειλών με νέα δάνεια με όρους που δεν είναι σύμφωνοι με την πιστοδοτική πολιτική για πιστώσεις αντιστοίχου κινδύνου.

Ακόμη, θα πρέπει να συνυπάρχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποτελούν ενδείξεις αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις οφειλές του: ουσιαστική καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων, χειροτέρευση των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη (μείωση εισοδήματος/κερδών/κύκλου εργασιών κ.ά.), μικρές επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις του πιστούχου κ.ά.

Παράλληλα, η ΤτΕ παρακολουθεί με προσοχή και την πορεία των επιτοκίων, κάνοντας συστάσεις στις τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω το κόστος δανειοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκλείεται την Πέμπτη να προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση, πιθανότατα κατά 0,25%, με αποτέλεσμα το επιτόκιο του ευρώ να διαμορφωθεί στο 1%.

Τα μεγέθη

5% ήταν ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των συνολικών χορηγήσεων στο τέλος του 2008 από 4,5% στο τέλος του 2007.

17,6 δισ. ευρώ βρέθηκαν στο «κόκκινο» το 2008 από δάνεια και κάρτες που δεν αποπληρώθηκαν.

57% αύξηση στις επισφάλειες των ελληνικών τραπεζών το 2009 και διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα το 2010 προβλέπει η Εθνική Τράπεζα.

40% του εισοδήματος είναι το ανώτατο όριο δόσεων που θα πρέπει να πληρώνει ο πιστούχος προκειμένου να διασφαλίζεται η κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.

10,8% ήταν ο ρυθμός αύξησης των δανείων το Μάρτιο από 15,9% στο τέλος του 2008.

249,995 δισ. ευρώ ήταν το συνολικό δανειακό «άνοιγμα» επιχειρήσεων και νοικοκυριών το Μάρτιο έναντι 250,438 δισ. ευρώ τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Πηγή: e-tipos

Designed and developed by: Infowonders