Στα 23 δις ευρώ τα σωρευτικά προβληματικά δάνεια το 2010 στο τραπεζικό σύστημα

 Περίπου στο 8,3% διαμορφώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο α΄ τρίμηνο του 2010 μετά την σημαντική αύξηση των προβλέψεων από τις ελληνικές τράπεζες.
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στο  α΄ τρίμηνο του 2010 έφθασαν στα επίπεδα ρεκόρ για τον κλάδο  1,6 δις ευρώ... 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα παρατηρήθηκε το φαινόμενο αύξησης ενώ σε άλλες χώρες των Βαλκανίων υπήρξε σταθεροποίηση και σε ορισμένες χώρες μικρή μείωση των προβληματικών δανείων.

Το μείζον ερώτημα που ανακύπτει είναι πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο των προβληματικών.
Οι αρχικές εκτιμήσεις των τραπεζιτών ότι μετά το  τέλος του 2009 θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση δεν επιβεβαιώθηκαν, αντί αυτού σημειώθηκε αύξηση φθάνοντας οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια σε απόλυτα επίπεδα ρεκόρ για τον κλάδο στο α΄ τρίμηνο.

Οι  ελληνικές και κυπριακές τράπεζες να εμφανίσουν για την χρήση 2010 προβλέψεις για προβληματικά δάνεια περίπου 6,5 δις ευρώ δηλαδή το 2,5% του συνόλου των δανείων περίπου.

Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό NPLs ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διαμορφωθεί πάνω από το 10% ή 23 δισ ευρώ.

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η κορύφωση των προβληματικών δανείων θα σημειωθεί το Φθινόπωρο.

Η μεγάλη ανησυχία των τραπεζιτών είναι να μην χτυπήσουν τα NPLs  των επιχειρηματικών δανείων και δεν είναι τυχαίο ότι όλο το ενδιαφέρον των τραπεζιτών επικεντρώνεται στις αναχρηματοδοτήσεις.

Ποτέ στην ιστορία του συστήματος δεν είχαν υπάρξει τέτοιας κλίμακας αναχρηματοδοτήσεις με στόχο να διαφυλαχθεί τόσο η περιουσία των τραπεζών όσο και η πραγματική οικονομία.
Οι τραπεζίτες ανησυχούν ότι αν το Φθινόπωρο η οικονομία αποκλίνει από τους στόχους  και ανακύψουν προβλήματα τότε θα χτυπηθούν πολλά δάνεια και θα εμφανισθούν χρεοκοπίες εταιριών.

Έως τώρα δεν έχουν ανακύψει προβλήματα κυρίως γιατί οι τράπεζες στηρίζουν τις επιχειρήσεις μέσω των αναχρηματοδοτήσεων, οι επιχειρηματίες έχουν κινηθεί συντηρητικά και έτσι έχουν διαφυλαχθεί σε μεγάλο βαθμό τα δάνεια.

Πηγή: Banking News

Designed and developed by: Infowonders