Ρύθμιση για εισφορές σε 36 δόσεις

Με στόχο να εισπραχθεί τμήμα των οφειλών συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ από 850.000 οφειλέτες (κυρίως στο ΙΚΑ και  στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), το υπουργείο Απασχόλησης με εγκύκλιό του προς τα ασφαλιστικά ταμεία  παρέχει οδηγίες σχετικά με το νέο, πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Μάλιστα ο ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) προχωρεί σε αναγκαστικά μέτρα (μηνύσεις και κατασχέσεις) εναντίον περίπου 200.000 οφειλετών, προκειμένου να εισπράξει μέρος των συσσωρευμένων από το 2007 οφειλών (ύψους 1,8 δισ. ευρώ) και να αντιμετωπίσει την ταμειακή «ασφυξία» και τον κίνδυνο μη έγκαιρης καταβολής των συντάξεων.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα

Το νέο, πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς όλα τα Ταμεία προβλέπει τα εξής:

  • Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις οφειλόμενες εισφορές περιλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τρίτους.
  • Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 36 μηνιαίες, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. Αν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόμενη δόση μέχρι και 4 συνεχόμενους μήνες ή 6 μήνες για τους οφειλέτες του ΟΓΑ, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα. Το 36μηνο παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών. Σε περίπτωση μηχανογραφικής εφαρμογής συστημάτων υπολογισμού των εισφορών σε διμηνιαία βάση ή εξαμηνιαία για τον ΟΓΑ, η καταβολή γίνεται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις ή εξαμηνιαίες για τον ΟΓΑ.
  • Αν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση ύστερα από έναν (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης.
  • Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών.
  • Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. n Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.
  • Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός.
  • Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.
  • Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων εισφορών από επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθμιση.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Designed and developed by: Infowonders