Ν. 3869/10 : Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ­σώπων και άλλες διατάξεις

Αναλυτικά ο Νόμος 3869/2010 στη σελίδα με το ΦΕΚ.

Την τροποποίηση διατάξεων του ν.3869/2010-καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 στη σελίδα 

Designed and developed by: Infowonders