ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Eurobank Εrgasias: Διπλάσιες προβλέψεις περιορίζουν τα κέρδη

Στο ποσό των 886 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προβλέψεις που έλαβε η Eurobank [EFGr.AT] Σχετικά άρθρα για τη χρήση 2008 και είναι υπερδιπλάσιες του 2007, με στόχο τη θωράκιση του ισολογισμού. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 652 εκατ. ευρώ, κατά 20% μειωμένα έναντι του προηγούμενου έτους. Προ προβλέψεων καταγράφηκε αύξηση κατά 6%, στο 1,6 δισ. ευρώ.

Προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων, ο αυστηρότερος έλεγχος των κινδύνων, η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος, Νίκος Νανόπουλος, ο οποίος προσθέτει ότι η τράπεζα στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και συνεχίζει να συνδράμει στη σταθεροποίηση των οικονομιών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι συνολικές προβλέψεις της χρήσης ανήλθαν σε 886 εκατ. ευρώ, έναντι 401 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ μόνο το τέταρτο τρίμηνο ελήφθησαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 240 εκατ. ευρώ. Οι κανονικές προβλέψεις, ύψους 646 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 1,27% των μέσων χορηγήσεων, έναντι 1,01% το 2007.

Οι προβλέψεις καλύπτουν το 74% των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή το 90% συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων προβλέψεων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει το 100%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 2,7% επί των συνολικών χορηγήσεων του Ομίλου, από 2,4% το 2007.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Στο τέλος του 2008, ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 10,4%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι ανήλθε σε 8%. Μετά την έκδοση προνομιούχων μετοχών, οι δείκτες ενισχύονται σε 12,4% και 10% αντίστοιχα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 19%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες σημείωσαν πτώση κατά 2,5%, στα 618 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα είχαν ετήσια αύξηση 16,4% και ανήλθαν στα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ προέρχεται από τη Νέα Ευρώπη και σε ετήσια βάση είναι αυξημένο κατά 64%. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15,6%, στο 1,6 δισ. ευρώ. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τον Ομιλο διαμορφώθηκε στο 47,8% στο τέλος του 2008.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 26,3% και ανήλθαν στα 45,7 δισ. το 2008, με τις νέες καταθέσεις πελατών να ανέρχονται σε 9,5 δισ. ευρώ, από 8,4 δισ. ευρώ το 2007 και να χρηματοδοτούν τις νέες χορηγήσεις του έτους. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 22,4% και διαμορφώθηκε σε 57,1 δισ. ευρώ, από 46,7 δισ. ευρώ το 2007. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 23,5%, στα 30,6 δισ. ευρώ και προς τα νοικοκυριά κατά 21,2%, στα 26,5 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από τη Νέα Ευρώπη ανήλθαν στα 137 εκατ. ευρώ, από 73 εκατ. ευρώ το 2007, συνεισφέροντας κατά 21% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου, έναντι 8,9% το 2007. Η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι ο Ομιλος έχει τη στήριξη του βασικού του μετόχου, ο οποίος αύξησε σταδιακά τη συμμετοχή του κατά 2,5%, από τις αρχές του φθινοπώρου. Η τράπεζα δεν θα διανείμει μέρισμα με μετρητά, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πακέτο των 28 δισ. ευρώ.

Ενδείξεις βελτίωσης

Ενδείξεις βελτίωσης της αγοράς, με τη βοήθεια και του πακέτου στήριξης, διαπιστώνει η διοίκηση της Eurobank. Οπως ανέφερε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, η ομαλοποίηση στα spreads καταθέσεων δεν αναμένεται πριν από το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η τράπεζα, που σχεδιάζει την έκδοση καλυμμένων ομολογιών, έχει έκθεση 700 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία και έχει λάβει μέτρα για την τοπική αγορά, όπως η ενίσχυση της εισπρακτικής πολιτικής και ο περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης. Τα μειωμένα επιτόκια αντισταθμίζουν μεγάλο μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου για τους δανειολήπτες στη Νέα Ευρώπη, ανέφεραν τα στελέχη του Ομίλου.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Designed and developed by: Infowonders