ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ρυθμίζονται οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία

Ρύθμιση για τις καθυστερούμενες εισφορές των ασφαλιστικών οργανισμών κατέθεσε η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη - Πετραλιά.

Με τη ρύθμιση, κεφαλαιοποιούνται όλες οι οφειλόμενες εισφορές, τα πρόσθετα τέλη και οι επιβαρύνσεις τους για την περίοδο μέχρι τον προηγούμενο μήνα από την έναρξη του νόμου.

Το οφειλόμενο ποσό θα εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και επιβαρύνσεων είτε τμηματικά μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις, ύψους τουλάχιστον 100 ευρώ, με έκπτωση 50% και καταβολή προκαταβολής που θα φθάνει το 3% της συνολικής οφειλής.

Για την ένταξη στη ρύθμιση, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι τις 30 Ιουνίου, καθώς και εμπρόθεσμη εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του μηνός, κατά τον οποίο θα υπαχθεί η επιχείρηση στη ρύθμιση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, με τη ρύθμιση ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργείται περιβάλλον στήριξής τους σε μια ιδιαίτερα δυσχερή χρονική συγκυρία, λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ανακουφιστούν και να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσουν τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Ταυτόχρονα, αναμένεται και βελτίωση των οικονομικών των ταμείων, με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Το π΄λήρες κείμενο της ρύθμισης που κατέθεσε η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη - Πετραλιά έχει ως εξής:

Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σ' αυτές προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων, τα οποία κεφαλαιοποιούνται το μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων, είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α΄) και την τροποποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') και καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του δωδεκάμηνου λογίζεται η ημερομηνία προκαταβολής).

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά το μήνα υπαγωγής σε αυτήν.

Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές, μετά τη ρύθμιση, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει:

α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, οι οφειλές των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι 30/06/2009 και υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

β. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Υποκ/μα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1 Α') όπως ισχύουν.

 

Αθήνα 23 Απριλίου 2009

 Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Παπαθανασίου

Η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

 Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Designed and developed by: Infowonders