Πτωχευτικό Δίκαιο

Γιατί το άρθρο 99 δε λειτουργεί στην πράξη...

Ασφαλή διέξοδο για να κερδίσουν χρόνο και να επιλέξουν άλλες επιχειρηματικές λύσεις για την προσωπική τους επιβίωση, προσφέρει η διαδικασία του άρθρου 99 για επιχειρηματίες που βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Οπως δηλώνουν μεγάλα δικηγορικά γραφεία που εξειδικεύονται στον πτωχευτικό κώδικα της χώρας μας, τα 4 χρόνια που δίνει ως χρόνο ο νομοθέτης για να μπορέσει μια εταιρεία να επανακάμψει μετά την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 είναι υπερβολικά μεγάλος, όταν η αντίστοιχη διαδικασία στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Αμερική δεν ξεπερνάει τους ελάχιστους μήνες.

 

Προς ψήφιση ο νέος πτωχευτικός κώδικας

Το νέο πλαίσιο κατατέθηκε με το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο, πέρα από τη δυνατότητα εξυγίανσης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, προβλέπει και τη συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και έργων, αλλά και τη σύσταση επιτροπών φιλικού διακανονισμού για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρίσης.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, παρατείνονται οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων για πέντε χρόνια, δίνεται η δυνατότητα παράτασης των μισθώσεων ακινήτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται ξενοδοχεία, μέχρι και για 12 χρόνια από τη λήξη τους, με μείωση του ετήσιου ενοικίου από 6% σε 4,8% της αντικειμενικής αξίας, και ανανεώνονται οι άδειες συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Πειραιά, έως ότου γίνει νέα κλήρωση.

«Δεύτερη ευκαιρία» παρέχει ο νέος κώδικας πτωχεύσεων

«Σανίδα σωτηρίας» στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία και κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν επιχειρεί να ρίξει υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑΝ) μέσω της αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα και της θεσμοθέτησης της προ - πτωχευτικής διαδικασίας.

 

Συστάσεις της ΕΚΤ για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Nα ελεγχθούν ενδελεχώς και εκ των προτέρων οι επιπτώσεις του σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  (EKT).

Στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ για το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας τονίζεται ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σαφές ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί αλλά και να περιέχει εχέγγυα προκειμένου να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η ανάγκη αποφυγής του «ηθικού κινδύνου» που μπορεί να δημιουργηθεί, με συνέπειες αρνητικές για την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.

 

Μέτρα προστασίας μικρών επιχειρήσεων και οφειλετών

Τα μέτρα που σχεδιαζονται

  • Προσωρινό «πάγωμα» των κατασχέσεων κυρίως σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων.
  • Διορθώσεις του νομοθετικού πλαισίου για τις τραπεζικές κατασχέσεις προκειμένου να προστατευθεί η οικογενειακή στέγη.
  • Εξετάζονται παρεμβάσεις μικρής έκτασης και χρονικής ισχύος για να περιοριστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που ίσως κινδυνέψουν να βάλουν «λουκέτο».
  • Σχέδιο για αύξηση του ορίου προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο μέχρι τα 150.000 ευρώ.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders